หน้าแรก

ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560

21 เมษายน 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดรายงานตัว มอบตัววันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
เวลา 08.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ปกครองและนักเรียนมอบตัวตามห้องเรียนที่กำหนดตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ประกาศโรงเรียนเทพลีลา >> คลิก <<
21 เมษายน 2560
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2560
กำหนดรายงานตัว มอบตัววันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
เวลา 08.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ปกครองและนักเรียนมอบตัวตามห้องเรียนที่กำหนดตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ประกาศโรงเรียนเทพลีลา >> คลิก <<
21 เมษายน 2560
ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดรายงานตัว มอบตัววันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
เวลา 08.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ปกครองและนักเรียนมอบตัวตามห้องเรียนที่กำหนดตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 >> คลิก <<
20 เมษายน 2560
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
กำหนดมอบตัววันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
เวลา 08.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ปกครองและนักเรียนมอบตัวตามห้องเรียนที่กำหนดตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ >> คลิก <<
19 เมษายน 2560
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดมอบตัววันพุธที่ 19 เมษายน 2560
เวลา 08.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ปกครองและนักเรียนมอบตัวตามห้องเรียนที่กำหนดตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ >> คลิก <<
06 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ประเภท คัดเลือกทั่วไป >> คลิก <<
06 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ประเภท เงื่อนไขพิเศษ >> คลิก <<
05 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประเภท คัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ >> คลิก <<
05 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประเภท คัดเลือกทั่วไป >> คลิก <<
05 เมษายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประเภท เงื่อนไขพิเศษ >> คลิก <<
31 มีนาคม 2560
บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<
31 มีนาคม 2560
บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<
20 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<